K-1 JAPAN GP
  Musashi
  Keijiro Maeda
  Mitsugu Noda
  Takumi Sato
  Ewerton Teixeira
  Hiraku Hori
  Yusuke Fujimoto
  Tsuyoshi Nakasako
Tournament Winner?


   (Display results)